Thẩm Định Giá > Thẩm định giá tài sản vô hình

Giá trị vô hình, giá trị quyền khai thác, quyền hoạt động, quyền thuê tài sản.