Thẩm Định Giá > Biểu phí dịch vụ thẩm định giá

 

STT
BIỂU PHÍ
ĐỊA CHỈ LIÊN KẾT
1
Biểu phí 04 năm 2020 drive.google.com/file/d/10JUZg5B3Y8YMz9x3s92CUM6t-JMWtbiM/view
2 Biểu phí 05 năm 2020 drive.google.com/file/d/1enFoF_nPB1kI75o1LbMy1apANNwjGAXa/view
3 Biểu phí 04 năm 2021
drive.google.com/file/d/1tdN7m80ufcepcG6Ra0LLgVGWd32bZKht/view
4 Biểu phí 05 năm 2021 drive.google.com/file/d/1K6wuJVxiHVfj8o1ODxwrVOQZhHGreUUO/view
5 Biểu phí 10 năm 2021 drive.google.com/file/d/1K6wuJVxiHVfj8o1ODxwrVOQZhHGreUUO/view