Tin tức > Văn bản pháp luật

Luật giá số 11/2012/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2013

Luật số: 11/2012/QH13: Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10

Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/08/2013

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁ VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá,

Hệ thống tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH: Về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam

Bảng giá đất TPHCM năm 2013

Giá đất TPHCM năm 2013 bao gồm 12 quận và các huyện ngoại thành.

Suất vốn đầu tư TPHCM

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Suất vốn đầu tư 2012

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ hận kết cấu công trình năm 2012(Kèm theo Quyết định số 439/QĐ- BXD ngày 26/04/2013 của Bộ Xây dựng)

Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013

NGHỊ ĐỊNH: QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ, PHÍ, LỆ PHÍ, HÓA ĐƠN

Thông tư liên tịch số 13/LB-TT ngày 18/08/1994

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH : CỦA BỘ XÂY DỰNG - TÀI CHÍNH - BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ SỐ 13/LB-TT NGÀY 18-8-1994 HƢỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA NHÀ Ở TRONG BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CHO NGƯỜI ĐANG THUÊ