Tin tức > Văn bản pháp luật

Hệ thống tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

- Căn cứ  Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2002;
-  Căn cứ  Nghị  định số  170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;
-  Căn cứ  Nghị  định số  77/2003/NĐ-CP  ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá;

Xin vui lòng tải về máy tính đề xem 

 

Các tin khác